IFP50-3 Düzenleyici Bilgiler ve Hizmet Bilgileri

From ViewSonic User Guide Database
tr:IFP50-3 Regulatory and Service Information
Jump to navigation Jump to search
Backtotop.svg

Uyumluluk Bilgileri

Bu bölümde düzenlemelerle ilgili tüm bağlanılan gereksinimler ve bildirimler bulunur. Onaylanan ilgili uygulamalar ünitedeki ad plakası etiketlerine ve ilgili işaretlere gönderme yapar.

FCC Uyumluluk Bildirimi

Bu aygıt, FCC Kuralları kısım 15'e uygundur. Kullanım aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu aygıt zararlı girişime neden olamaz ve (2) bu aygıt istenmeyen çalışmaya neden olabilen girişim dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir. Bu ekipman test edildi ve FCC Kuralları kısım 15'e göre Sınıf B dijital aygıt sınırlamalarına uygun olduğu tespit edildi.

Bu sınırlamalar, bir yerleşim alanı kurulumunda zararlı girişime karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Talimatlara uygun şekilde kurulmazsa radyo iletişimlerinde girişime neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda girişim olmayacağı garantisi yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon yayını alımında, ekipmanın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilecek zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden biri veya birkaçıyla paraziti gidermesi önerilir:

  • Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yeniden konumlandırın.
  • Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
  • Ekipmanı, alıcının bağlandığı devredeki prizden farklı bir devredeki prize bağlayın.
  • Bayi veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeninden yardım alın.
Uyarı: Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış değişiklikler veya modifikasyonlar ekipmanı çalıştırma yetkinizi geçersiz kılabilir.

Industry Canada Bildirimi

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Avrupa Ülkeleri İçin CE Uyumluluğu

Ce-mark.png

Aygıt, EMC Yönergesi 2014/30/EU ve Düşük Voltaj Yönergesi 2014/35/EU'ya uygundur.

Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB üyesi ülkeler içindir:

WEEE Logo.gif

Sağda gösterilen işaret, 2012/19/EU Atık Elektrikli ve Elektronik Donanım Yönergesine (WEEE) uygundur. İşaret, donanımın sınıflandırılmamış evsel atık olarak atılmaması, yerel yasalara göre iade ve toplama sistemlerinin kullanılması gerektiğini belirtir.

RoHS2 Uyumluluğu Beyanı

Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin elektrikli ve elektronik ekipmanda belirli tehlikeli maddelerin kullanılmasının kısıtlanmasıyla ilgili 2011/65/EU Yönergesine uygundur (RoHS2 Yönergesi) ve aşağıdaki gösterildiği gibi Avrupa Teknik Adaptasyon Komitesi (TAC) tarafından yayınlanan maksimum konsantrasyon değerlerine uygun olduğu kabul edilir:

Madde Önerilen Maksimum Konsantrasyon Asıl Konsantrasyon
Kurşun (Pb) 0,1% < 0,1%
Cıva (Hg) 0,1% < 0,1%
Kadmiyum (Cd) 0,01% < 0,01%
Altı Değerlikli Krom (Cr6⁺) 0,1% < 0,1%
Polibromlu bifeniller (PBB) 0,1% < 0,1%
Polibromlu difenil eterler (PBDE) 0,1% < 0,1%
Di (2-etilhekzil) ftalat (DEHP) 0,1% < 0,1%
Butil benzil ftalat (BBP) 0,1% < 0,1%
Dibutil ftalat (DBP) 0,1% < 0,1%
Diizobutik ftalat (DIBP) 0,1% < 0,1%

Yukarıda belirtildiği gibi ürünlerin belirli bileşenlerinin aşağıdaki belirtildiği gibi RoHS2 Yönergeleri Ek III kapsamında muaf tutulur:

  • Ağırlığa göre %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı.
  • Yüksek erime sıcaklığı tipi lehimlerdeki kurşun (örn. ağırlığa göre %85 veya daha fazla kurşun içeren kurşun bazlı alaşımlar).
  • Kapasitörlerdeki yalıtkan madde seramik dışındaki cam veya seramikte (örn. piezoelektronik aygıtlar) veya cam veya seramik matriks bileşende kurşun içeren elektrikli ve elektronik bileşenler.
  • 125V AC veya 250V DC veya daha yüksek nominal gerilim için kapasitörlerde dielektrik seramik içinde uç.

ENERGY STAR® beyanı

ENERGY STAR®, işletmelerin ve bireylerin paradan tasarruf etmelerine ve üstün enerji verimliliği ile çevremizi korumalarına yardımcı olan ABD Çevre Koruma Ajansı gönüllü programıdır. ENERGY STAR® belgesi alan ürünler, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın belirlediği katı enerji verimliliği kriterlerini veya gereksinimlerini karşılayarak sera gazı emisyonlarını önler.

ViewSonic, bir ENERGY STAR® Ortağı olarak, ENERGY STAR® Yönergelerine uymak ve tüm sertifikalı modellere ENERGY STAR® logosu eklemek konusunda kararlıdır.

ENERGY STAR® belgeli tüm modellerde aşağıdaki logo görünür:

Energy Star.jpg
NOT: Güç yönetimi özellikleri, ürün kullanımda değilken enerji tüketimini önemli ölçüde azaltır. Güç yönetimi, cihazın belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak düşük güç tüketimli “uyku” moduna girmesini sağlar. Ayrıca güç yönetimi özellikleri, ana bilgisayar bağlantısı kesildikten sonraki 5 dakika içinde Uyku Moduna veya Kapalı Moduna girer. Lütfen enerji ayarlarındaki herhangi bir değişikliğin enerji tüketimini artıracağını unutmayın.

Hindistan Tehlikeli Maddeler Kısıtlaması

Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması bildirimi (Hindistan). Bu ürün "Hindistan Elektronik Atık Yasası 2011" ile uyumludur ve Yasanın Plan 2'de belirtilen istisnalar dışında kurşun, cıva, altı değerlikli krom, kadmiyum için 0,1 ağırlık yüzdesi ve 0,01 ağırlık yüzdesini aşan konsantrasyonlar hâlinde polibromlu bifeniller veya polibromlu difenil eterlerin kullanılmasını yasaklar.

Ürün Ömrünün Sonunda Ürünü Elden Çıkarma

ViewSonic® çevre dostudur ve çevreci çalışmayı ve yaşamayı hedeflemiştir. Smarter, Greener Computing'in bit parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için lütfen ViewSonic® web sitesini ziyaret edin.

ABD ve Kanada
http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Avrupa
http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

Tayvan
https://recycle.epa.gov.tw/

Telif Hakkı Bilgileri

Telif Hakkı © ViewSonic® Corporation, 2020. Tüm hakları saklıdır.

Macintosh ve Power Macintosh, Apple Inc'in tescilli ticari markalarıdır.

Microsoft, Windows ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Birleşik Devletler ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

ViewSonic®, üç kuş logosu, OnView, ViewMatch ve ViewMeter, ViewSonic® Corporation şirketinin kayıtlı ticari markalarıdır.

VESA, Video Elektronik Standartları Birliği'nin tescilli ticari markasıdır. DPMS, DisplayPort ve DDC, VESA'nın ticari markalarıdır.

Sorumluluk Reddi: ViewSonic® Corporation, buradaki teknik veya yayımla ilgili hatalardan ya da eksikliklerden veya bu malzemenin yerleştirilmesi ya da bu ürünün kullanılmasından kaynaklanan tesadüfi veya bağlantılı hasarlardan sorumlu olmayacaktır.

Sürekli ürün iyileştirme nedeniyle, ViewSonic® Corporation bildirimde bulunmaksızın ürün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belgedeki bilgiler bilgi vermeden değiştirilebilir.

ViewSonic® Corporation şirketinin yazılı izni olmadan bu belgenin hiçbir kısmı herhangi bir amaçla kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir yolla iletilemez.

IFP50-3_UG_TRK_1a_2020_06_08

Müşteri Hizmetleri

Sınırlı Garanti