Ograničena garancija

From ViewSonic User Guide Database
sr:Monitor Limited Warranty
Jump to navigation Jump to search
Backtotop.svg

Ograničena garancija

ViewSonic® monitor

Šta garancija pokriva:
Kompanija ViewSonic® garantuje da su njeni proizvodi ispravni i ne pate od grešaka u materijalu i izradi tokom garantnog perioda. Ukoliko se za proizvod dokaže da je neispravan usled neispravnosti materijala ili izrade tokom garantnog perioda, ViewSonic® će, po sopstvenom nahođenju i kao vašu jedinu odštetu popraviti ili zameniti proizvod odgovarajućim. Zamenjeni proizvod ili delovi mogu da uključuju reciklirane ili fabrički obnovljene delove ili komponente. Popravljeni ili zamenski uređaj, delovi ili komponente će biti pokrivene tokom vremena preostalog u originalnoj kupčevoj ograničenoj garanciji i garantni period neće biti produžen. ViewSonic® ne garantuje ni za jedan softver trećih strana, bilo da je uključen sa proizvodom ili instaliran od strane korisnika, instalaciju bilo kojih neautorizovanih hardverskih delova ili komponenti (npr. lampi projektora). (Pogledajte: odeljak „Šta garancija izuzima i ne pokriva”).

Koliko dugo garancija traje:
Garancija na ViewSonic® monitore traje između 1 i 3 godine, u zavisnosti od zemlje kupovine, a važi za sve delove, uključujući svetlosni izvor, i sav rad od datuma korisnikove prvobitne kupovine.

Koga garancija štiti:
Ova garancija je važeća samo za prvobitnog kupca.

Šta garancija izuzima i ne pokriva:

 • Bilo koji proizvod na kome je serijski broj oštećen, modifikovan ili uklonjen.
 • Oštećenje, kvarove ili habanje proizvoda do koga dođe usled:
 • Nesreće, nepravilnog korišćenja, zanemarivanja, požara, vode, munje ili drugih viših sila, neautorizovane modifikacije proizvoda ili nepridržavanja uputstava dobijenih sa proizvodom.
 • Popravke ili pokušaja popravke od strane bilo koga neovlašćenog od strane kompanije ViewSonic®.
 • Oštećenja ili gubitka bilo kojih programa, podataka ili prenosivih medija za skladištenje.
 • Normalnog habanja.
 • Uklanjanja ili instalacije proizvoda.
 • Gubitak softvera ili podataka dok kojih dođe tokom popravke ili zamene.
 • Bilo koja oštećenja proizvoda usled transporta.
 • Razloge koji nisu vezani za sami proizvod, poput talasanja ili nedostatka električnog napona.
 • Korišćenja delova ili dodatne opreme koja ne ispunjava specifikacije kompanije ViewSonic.
 • Ako vlasnik ne vrši periodično održavanje proizvoda na način naveden u Vodiču za korisnike.
 • Bilo koji drugi razlog nevezan za kvar proizvoda.
 • Štetu izazvanu kada je statička slika prikazana na proizvodu tokom dužeg vremenskog perioda (poznato i kao „urezivanje slike”).
 • Softver – bilo koji softver trećih strana uključen uz proizvod ili instaliran od strane korisnika.
 • Hardver/pribor/delovi/komponente – Instalacija bilo kog neodobrenog hardvera, pribora, potrošnih delova ili komponenti (npr. lampi projektora).
 • Oštećenje ili zloupotrebu sloja na površini ekrana kroz neodgovarajuće čišćenje, kao što je opisano u Vodiču za korisnike proizvoda.
 • Uklanjanje, instalaciju i troškove usluge podešavanja, uključujući montiranje proizvoda na zid.

Kako da obezbedite servisiranje:

 • Za informacije o obezbeđivanju servisa pod garancijom, kontaktirajte Podršku za kupce kompanije ViewSonic® (pogledajte stranicu „Podrška za kupce”). Biće potrebno da dostavite serijski broj proizvoda.
 • Da biste dobili servisiranje pod garancijom, od vas će se tražiti: (a) originalni račun sa datumom kupovine, (b) vaše ime, (c) vaša adresa, (d) opis problema i (e) serijski broj proizvoda.
 • Donesite ili poštom pošaljite proizvod sa plaćenom poštarinom u originalnom pakovanju ovlašćenom servisnom centru kompanije ViewSonic® ili samoj kompaniji ViewSonic®.
 • Za dodatne informacije ili ime najbližeg ViewSonic servisnog centra, kontaktirajte ViewSonic®.

Ograničenje impliciranih garancija:
Ne postoje garancije, izražene ili implicirane, koje se proširuju i važe van ovde sadržanog opisa, uključujući impliciranu garanciju o pogodnosti za prodaju i pogodnosti za određenu svrhu.

Isključivanje šteta:
Odgovornost kompanije ViewSonic ograničena je na cenu popravke ili zamene proizvoda. ViewSonic® nije odgovoran za:

 • Oštećenje druge svojine izazvano defektima ovog proizvoda, oštećenja baziranih na nepogodnosti, gubitak korišćenja proizvoda, gubitak vremena, gubitak profita, gubitak poslovne šanse, gubitak dobre volje, ometanje poslovnih odnosa ili druge komercijalne gubitke, čak i u slučaju da je kompanija upozorena na mogućnost takvih šteta.
 • Bilo koje druge štete, bilo slučajne, posledične ili druge.
 • Bilo kakvo optuživanje kupca od neke treće strane.
 • Popravke ili pokušaja popravke od strane bilo koga neovlašćenog od strane kompanije ViewSonic®.

Efekat državnog zakona:
Ova garancija daje vam određena zakonska prava a možda imate pravo i na druga prava koja se razlikuju od države do države. Neke države ne dozvoljavaju ograničenja impliciranih garancija i/ili ne dozvoljavaju isključivanje slučajnih ili posledičnih šteta, tako da se gore navedena ograničenja i isključivanja možda ne odnose na vas.

Prodaja izvan SAD i Kanade:
Za informacije o garanciji i servisiranju ViewSonic® proizvoda prodatih van SAD i Kanade, kontaktirajte ViewSonic® ili svog lokalnog ViewSonic® prodavca.

Garantni period za ovaj proizvod u kontinentalnoj Kini (ne uključujući Hongkong, Makao i Tajvan) zavisi od uslova i odredbi Kartice za garantovano održavanje.

Za korisnike u Evropi i Rusiji, kompletne detalje garancije koja se nudi možete da pronađete na adresi http://www.viewsonic.com/eu/ pod „Podrška/Informacije o garanciji”.