Sikkerhetsforholdsregler

From ViewSonic User Guide Database
no:Monitor Safety Precautions
Jump to navigation Jump to search

Sikkerhetsforholdsregler

Les følgende Sikkerhetsforholdsregler før du begynner å bruke enheten.

 • Behold denne brukerveiledningen på et trygt sted for fremtidig referanse.
 • Les alle advarsler, og følg alle instruksjoner.
 • Sitt minst 18" (45 cm) fra enheten.
 • La det være minst 4 cm (10 cm) klaring rundt enheten for å sikre god ventilasjon.
 • Plasser enheten på et godt ventilert område. Ikke plasser noe på enheten som hindrer varmeavledning.
 • Ikke bruk enheten i nærheten av vann. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt skal enheten ikke utsettes for fukt.
 • Ikke utsett enheten for direkte sollys eller andre vedvarende varmekilder. • Ikke monter i nærheten av varmekilder som for eksempel radiatorer, varmeventiler, varmeovner eller andre enheter (inkludert forsterkere) som kan øke temperaturen til enheten til farlige nivå.
 • Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre det eksterne kabinettet.
 • Olje kan samle seg på skjermen når du berører den.
 • Ikke berør overflaten til skjermen med skarpe eller harde gjenstander, da det kan skade skjermen.
 • Når du flytter enheten, må du være forsiktig så du ikke mister eller dunker enheten mot noe.
 • Ikke enheten skriveren på en ubalansert eller ustabil overflate. Enheten kan falle over og få skade eller funksjonsfeil.
 • Ikke legg tunge gjenstander på enheten eller tilkoblingskablene.
 • Hvis det kommer røyk, en unormal støy eller en merkelig lukt, må du umiddelbart slå av enheten og ringe forhandleren eller ViewSonic®. Det er farlig å fortsette å bruke enheten.
 • Ikke forsøk å omgå sikkerhetsfunksjonen til et polarisert eller jordet støpsel. Enkelte land bruker polariserte støpsler der stiftene har forskjellig bredde. Et jordet støpsel har to pinner og i tillegg jordingskontakt. Den brede pinnen eller jordingskontakten er der for din sikkerhet. Hvis støpselet ikke passer inn i stikkontakten, må du skaffe en adapter og ikke forsøke å tvinge støpselet inn i stikkontakten.
 • Når du kobler til et stikkontakt, må du IKKE omgå jordingen. Sørg for at jordingstenger ALDRI FJERNES.
 • Pass på at strømledningen ikke kan bli tråkket på eller komme i klemme, særlig ved støpselet og der ledningen kommer ut av utstyret. Sørg for at stikkontakten er i nærheten av utstyret slik at den er lett tilgjengelig.
 • Bruk kun ekstrautstyr/tilbehør som er spesifisert av produsenten.
Cart Safety.png
 • Ved bruk av en vogn må det utvises varsomhet når apparatet og vognen flyttes for å unngå velt og personskade.
 • Ta støpselet ut av stikkontakten dersom enheten ikke skal brukes over en lengre periode.
 • Overlat alt reparasjonsarbeid til kvalifisert servicepersonell. Det er nødvendig med service når enheten har skadet på en eller annen måte:
 • hvis strømforsyningsledningen eller støpslet er skadet
 • hvis væske søles på eller gjenstander faller inn i enheten
 • hvis enheten utsettes for fuktighet
 • hvis enheten ikke fungerer normalt eller har blitt sluppet
 • MERKNAD: LYTTING GJENNOM ØRE-/HODETELEFONER I HØY LYSSTYRKE OVER LENGRE PERIODER KAN FØRE TIL HØRSELSKADE/HØRSELSTAP. Ved bruk av øre-/hodetelefoner, må du justere lydstyrken til et passende nivå, ellers kan det oppstå hørselsskade.
 • MERKNAD: SKJERMEN KAN OVEROPPHETES OG SLÅS AV! Hvis enheten slår seg av automatisk, må du slå på skjermen igjen. Etter omstart endrer du skjermens oppløsning og oppdateringsfrekvens. Detaljer finner du i grafikkortets brukerveiledning.