Säkerhetsåtgärder

From ViewSonic User Guide Database
sv:Monitor Safety Precautions
Jump to navigation Jump to search

Säkerhetsåtgärder

Läs följande Säkerhetsåtgärder innan du börjar använda enheten.

 • Förvara denna användarguide på ett säkert ställe för framtida referens.
 • Läs alla varningar och följ alla instruktioner.
 • Sitt minst 45 cm (18 tum) på avstånd från enheten.
 • Tillåt ett fritt utrymme på minst 10 cm (4 tum) runt apparaten för att säkerställa en korrekt ventilation.
 • Placera enheten i ett välventilerat område. Placera inte något på enheten som förhindrar värmeavledning.
 • Använd inte enheten i närheten av vatten. För att minska risken för brand eller elstöt, utsätt inte enheten för fukt.
 • Undvik att utsätta enheten för direkt solljus eller andra värmekällor.
 • Installera inte i närheten av värmekällor som element, värmekontakter, spisar eller andra enheter (inklusive förstärkare) som kan öka enhetens temperatur till farliga nivåer.
 • Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra ytterhöljet.
 • Olja kan samlas på skärmen när du rör den.
 • Rör inte skärmens yta med skarpa eller hårda föremål, eftersom de kan skada skärmen.
 • Var försiktig så att du inte tappar eller stöter till enheten.
 • Placera inte enheten på en ojämn eller instabil yta. Enheten kan falla och orsaka personskada eller fel.
 • Placera inga tunga föremål på enheten eller anslutningskabeln.
 • Om rök, ett onormalt ljud eller en märklig lukt uppstår, stäng genast av enheten och ring din återförsäljare eller ViewSonic®. Det är farligt att fortsätta använda enheten.
 • Försök inte kringgå säkerhetsbestämmelserna i polariserad kontakt eller jordningskontakt. En polariserad kontakt har två blad där det ena är bredare än det andra. En jordningskontakt har två blad och en tredje jordningsspets. Det breda bladet och den tredje spetsen är för din säkerhet. Om kontakten inte passar in i uttaget, använd en adapter och försök inte tvinga in kontakten i uttaget.
 • Vid anslutning till ett eluttag, ta INTE ut jordningsspetsen. Se till att jordningsspetsar ALDRIG TAS BORT.
 • Skydda elsladden så att den inte blir trampad på eller klämd, särskilt vid kontakten och vid den punkt där den kommer ut från utrustningen. Se till att eluttaget finns nära utrustningen så att den är lättillgänglig.
 • Använd endast tillbehör som anges av tillverkaren.
Cart Safety.png
 • När en vagn används, var försiktig när du flyttar vagnen/utrustningen för att undvika personkador från omkullvältning.
 • Koppla ur strömkontakten från vägguttaget om enheten inte används under en längre tid.
 • Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Service behövs när enheten skadas på något sätt, till exempel:
 • om nätkabeln eller kontakten är skadad
 • om vätska spills på eller om föremål faller in i enheten
 • om enheten utsätts för fukt
 • om enheten inte fungerar normalt eller har blivit tappad
 • OBS! ATT LYSSNA PÅ HÖG VOLYN GENOM ÖRONSNÄCKA/HÖRLURAR KAN ORSAKA HÖRSELSKADA/HÖRSELNEDSÄTTNING. När du använder hörsnäcka/hörlurar, justera volymen till lämplig nivå, annars kan hörselskador uppstå.
 • OBS! SKÄRMEN KAN ÖVERHETTAS OCH STÄNGAS AV! Om enheten stängs av automatiskt, slå på skärmen igen. Efter omstart, ändra skärmens upplösning och uppdateringshastighet. Mer information finns i grafikkortets användarhandbok.