Begränsad garant

From ViewSonic User Guide Database
sv:Monitor Limited Warranty
Jump to navigation Jump to search
Backtotop.svg

Begränsad garant

ViewSonic® bildskärm

Vad garantin omfattar:
ViewSonic® garanterar att produkterna är fria från brister i material och utförande under garantiperioden. Om en produkt visar sig vara defekt i material eller utförande under garantiperioden, kommer ViewSonic® till sitt eget alternativ och som enda åtgärd att reparera eller ersätta produkten med en liknande produkt. Ersättningsprodukt eller delar kan innehålla omarbetade eller renoverade delar eller komponenter. Reparations- eller ersättningsenhet eller delar eller komponenter kommer att omfattas av den tid som kvarstår för kundens ursprungliga begränsade garanti och garantiperioden förlängs inte. ViewSonic® ger ingen garanti för program från tredje part, oavsett om den ingår i produkten eller installeras av kunden, installation av obehöriga hårdvarudelar eller komponenter (t.ex. projektorlampor). (Se: avsnittet "Vad garantin utesluter och inte omfattar").

Hur länge garantin gäller:
ViewSonic®s bildskärmar har en garanti på mellan 1 och 3 år, beroende på inköpsland, för alla delar inklusive ljuskällan och för allt arbete från konsumentens första inköpsdatum.

Vem garantin skyddar:
Denna garanti gäller endast för första konsumentköpare.

Vad garantin utesluter och inte omfattar:

 • Alla produkter där serienumret har skadats, ändrats eller tagits bort.
 • Skada, försämring eller funktionsstörning som härrör från:
 • Olycka, missbruk, försummelse, brand, vatten, blixtnedslag eller andra naturliga händelser, obehörig produktändring eller underlåtelse att följa anvisningar som medföljer produkten.
 • Reparation eller försök till reparation av någon som inte är godkänd av ViewSonic®.
 • Skador på eller förlust av program, data eller flyttbara lagringsmedia.
 • Normalt slitage.
 • Avlägsnande eller installation av produkten.
 • Förlust av programvara eller data som uppstår vid reparation eller utbyte.
 • Eventuella skador på produkten under leverans.
 • Externa orsaker på produkten, till exempel fluktuationer i elströmmen eller fel.
 • Användning av tillbehör eller delar som inte uppfyller ViewSonics specifikationer.
 • Ägarens underlåtenhet att utföra regelbunden produktunderhåll enligt användarhandboken.
 • Annan orsak som inte är relaterad till en produktfel.
 • Skador som orsakas av statiska (icke-rörliga) bilder som visas under långa tidsperioder (även kallad inbränd bild).
 • Programvara - Alla program från tredje part som ingår i produkten eller installeras av kunden.
 • Hårdvara/Tillbehör/Delar/Komponenter - Installation av obehörig hårdvara, tillbehör, förbrukningsdelar eller komponenter (t.ex. projektorlampor).
 • Skador på eller missbruk av beläggningen på skärmens yta genom olämplig rengöring enligt beskrivningen i produktens användarhandbok.
 • Borttagning, installation och fasta serviceavgifter, inklusive väggmontering av produkten.

Hur man får service:

 • För information om hur du får service enligt garantin, kontakta ViewSonic® kundservice (se sidan "Kundservice"). Du behöver uppge produktens serienummer.
 • För att få garantiservice måste du tillhandahålla: (a) den ursprungliga daterade försäljningsstämpeln, (b) ditt namn, (c) din adress, (d) en beskrivning av problemet, och (e) produktens serienummer.
 • Ta eller skicka produkten, förbetald frakt, i originalpaketet till ett auktoriserat ViewSonic® servicecenter eller ViewSonic®.
 • Kontakta ViewSonic® för ytterligare information eller för att få namnet på närmaste ViewSonic® servicecenter.

Begränsning av underförstådda garantier:
Det finns inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, som sträcker sig bortom beskrivningen i detta dokument inklusive den underförstådda garantin för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål.

Uteslutning av skadestånd:
ViewSonics ansvar är begränsat till kostnaden för reparation eller utbyte av produkten. ViewSonic® är inte ansvarigt för:

 • Skada på annan egendom som orsakats av eventuella brister i produkten, skador på grund av olägenheter, förlust av användningen av produkten, förlust av tid, förlust av vinst, förlust av affärsmöjligheter, förlust av goodwill, störning av affärsrelationer eller annan kommersiell förlust, även om meddelats om möjligheten för sådana skador.
 • Alla andra skador, oavsett om de är oavsiktliga, följdskador eller annat.
 • Eventuella skadeståndskrav mot kunden av någon annan part.
 • Reparation eller försök till reparation av någon som inte är godkänd av ViewSonic®.

Effekt av statlig lagstiftning:
Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan också ha andra rättigheter som varierar från stat till stat. Vissa stater tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier och/eller tillåter inte uteslutning av oavsiktliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsningar och uteslutningar kanske inte gäller dig.

Försäljning utanför USA och Kanada:
För garantiinformation och service på ViewSonic®-produkter som säljs utanför USA och Kanada, kontakta ViewSonic® eller din lokala ViewSonic®-återförsäljare.

Garantiperioden för denna produkt i fastlandet Kina (Hongkong, Macao och Taiwan ingår inte) omfattas av villkoren för underhållsgarantikortet.

För användare i Europa och Ryssland finns fullständiga uppgifter om garantin på: http://www.viewsonic.com/eu/ under “Support/Warranty Information”.