Rečnik

From ViewSonic User Guide Database
sr:Monitor Glossary
Jump to navigation Jump to search

Rečnik

A | B | C| F | G | H | I | L | M | O | P | R | S | |V | Y
Backtotop.svg
NAPOMEN: Pojedini termini možda nisu primenjivi za vaš monitor.

A

Advanced DCR (Napredni DCR)

Tehnologija naprednog DCR-a automatski otkriva signal slike i inteligentno kontroliše pozadinsko osvetljenje i boju, u cilju unapređenja sposobnosti da crna boja bude što tamnija u tamnom okruženju, a bela boja što svetlija u svetlom okruženju.

All Recall (Opoziv za sve)

Vraća podešavanja nazad na fabrička podešavanja ako monitor radi u fabričkom unapred podešenom frekventnom režimu navedenom u odeljku „Specifikacije“ ovog uputstva.

Audio Adjust (Podešavanje zvuka)

Podešava jačinu tona, privremeno isključuje zvuk ili prebacuje između ulaza ako imate više od jednog izvora.

Auto Detect (Automatsko otkrivanje)

Ako trenutni izvor ulaza nema signala. monitor će automatski prebaciti na sledeću opciju ulaza. Ova funkcija je na određenim modelima podrazumevano onemogućena.

B

Black Stabilization (Stabilizacija crne boje)

Funkcija stabilizacije crne boje kompanije ViewSonic obezbeđuje povećanu vidljivost i detalje osvetljavanjem tamnih scena.

Blue Light Filter (Filter plavog svetla)

Podešava filter koji blokira plavo svetlo visoke energije za udobniji doživljaj gledanja.

Brightness (Osvetljenost)

Podešava nivoe crne boje pozadine za sliku na ekranu.

C

Color Adjust (Podešavanje boje)

Obezbeđuje više režima podešavanja boje, kako bi se podešavanja boje prilagodila potrebama korisnika.

Color Format (Format boje)

Monitor može automatski da otkrije opseg boje ulaznog signala. Možete ručno da promenite opcije opsega boje kako bi odgovarale ispravnom opsegu boje, ako boje nisu pravilno prikazane.

Color Space (Prostor boje)

Omogućava korisnicima da izaberu prostor boje koji žele da koriste za izlaz boja monitora (RGB, YUV).

Color Temperature (Temperatura boje)

Omogućava korisnicima da izaberu određena podešavanja temperature boje za dalje prilagođavanje njihovog iskustva pri korišćenju monitora.
Podrazumevano za panel Originalni status panela
Panel Default (Podrazumevano za panel) Podrazumevani režim panela.
Bluish (Plavičasto) Podesite temperaturu boje na 9300K.
Cool (Hladno) Podesite temperaturu boje na 7500K.
Native (Izvorno) Podrazumevana temperatura boje. Preporučeno za opštu upotrebu.
Warm (Toplo) Podesite temperaturu boje na 5000K.
User (Korisnički) Prilagođena podešavanja korisnika.

Contrast (Kontrast)

Podešava razliku između pozadine slike (nivo crne boje) i prednjeg plana (nivo bele boje).

F

FreeSync

Tehnologija FreeSync eliminiše isprekidani tok igre i oštećene slike, uz fluidne performanse bez artefakta, praktično pri bilo kom broju slika u sekundi.

G

Game Mode (Režim igre)

Integracija dizajna prikaza na ekranu orijentisanog na gejming uključuje unapred kalibrisana podešavanja za FPS, RTS i MOBA igre. Svaki režim funkcionalno prilagođen sa testiranjima u okviru igre i podešavanjima unetim za najbolji spoj boje i tehnologije.

Gamma (Gama)

Omogućava korisnicima da ručno podese nivo osvetljenosti nivoa skale sivih tonova monitora.

H

HDR10 (High-Dynamic-Range)

Smanjuje opšti kontrast određene scene tako da detalji u obasjanim i zasenčenim delovima budu vidljivi.

Hue (Nijansa)

Podešava nijansu svake boje (red (crvene), green (zelene), blue (plave), cyan (cijan), magente i yellow (žute)).

I

Information (Informacije)

Prikazuje frekventni režim (ulaz za video signal) koji dolazi iz grafičke kartice u računar, broj modela LCD monitora, serijski broj i URL veb lokacije kompanije ViewSonic®. Pogledajte vodič za korisnike vaše grafičke kartice za informacije o promeni rezolucije i učestalosti osvežavanja (vertikalne frekvencije).

Input Select (Izbor ulaza)

Prebacuje između različitih opcija ulaza koje su dostupne za taj monitor.

L

Low Input Lag (Nisko ulazno kašnjenje)

ViewSonic® nudi nisko ulazno kašnjenje, koristeći reduktor obrade monitora, koji smanjuje kašnjenje signala. U okviru podmenija „Low Input Lag” (Nisko ulazno kašnjenje) iz opcija možete da izaberete odgovarajuću brzinu za vašu željenu upotrebu.

M

Manual Image Adjust (Ručno podešavanje slike)

Prikazuje meni „Manual Image Adjust (Ručno podešavanje slike)”. Možete ručno da podesite razne parametre kvaliteta slike.

O

Overscan (Ivice ekrana)

Odnosi se na opsečenu sliku na ekranu monitora. Podešavanje na vašem monitoru uveličava sadržaj filma, tako da ne možete da vidite spoljne ivice filma.

P

PIP (Slika u slici)

Podelite ekran na dva dela, glavni i dodatni prozor. Korisnik može da navede izvor ulaza za svaki ekran.

PIP Swap (Zamena slike u slici)

Ovo zamenjuje izvor glavne slike izvorom podređene slike.

R

Recall (Opoziv)

Ponovo postavlja podešavanja za „ViewMode (Režim prikaza)“ monitora.

Resolution Notice (Obaveštenje o rezoluciji)

Ova poruka obaveštava korisnike da njihova trenutno prikazana rezolucija nije ispravna izvorna rezolucija. Ovo obaveštenje će se prikazati u prozoru podešavanja prikaza kada podešavate rezoluciju prikaza.

Response Time (Vreme odziva)

Kreira besprekornu sliku, bez krzanja, zamućivanja ili „ghosting“ efekta. Nisko vreme odziva je savršeno za većinu igara koje se u velikoj meri oslanjaju na grafiku i pruža izuzetan vizuelni kvalitet za gledanje sporta ili akcionih filmova.

S

Saturation (Zasićenje)

Podešava dubinu svake boje (red (crvene), green (zelene), blue (plave), cyan (cijan), magente i yellow (žute)).

Setup Menu (Meni podešavanja)

Prilagođava podešavanja prikaza menija na ekranu (OSD). Veći broj ovih podešavanja mogu da aktiviraju obaveštenja o prikazu na ekranu tako da korisnici ne moraju da ponovo otvaraju meni.

Sharpness (Oštrina)

Podešava kvalitet slike monitora.

V

ViewMode (Režim prikaza)

Jedinstvena funkcija ViewMode (Režim prikaza) kompanije ViewSonic nudi unapred podešene vrednosti „Game“ (Igra), „Movie“ (Film), „Web“ (Internet) i „Text“ (Tekst), „MAC“ i „Mono“. Ove unapred podešene vrednosti su posebno dizajnirane tako da obezbede optimalno iskustvo pri korišćenju monitora za različite primene ekrana.

Y

YUV Color Space (YUV prostor boja)

YUV prostor boja se koristi za obrađivanje slike u boji i videa, uzimajući u obzir svojstva ljudskog oka koja omogućavaju smanjeni protok hromatskih komponenti bez percepcijske distorzije.