Ograniczona gwarancja

From ViewSonic User Guide Database
pl:Monitor Limited Warranty
Jump to navigation Jump to search
Backtotop.svg

Ograniczona gwarancja

Wyświetlacz ViewSonic®

Co obejmuje gwarancja:
Firma ViewSonic® gwarantuje, że w okresie gwarancji, przy normalnym użytkowaniu, jej produkty będą wolne od wad materiałowych i defektów wytwarzania. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji ujawnią się wady materiałowe lub defekty wytwarzania, firma ViewSonic® według własnego uznania naprawi lub wymieni produkt na produkt podobny. Produkt zamienny albo części mogą zawierać zregenerowane fabrycznie albo odnowione części lub komponenty. Naprawa lub wymiana urządzenia lub podzespołów będzie objęta w sposób zrównoważony czasem pozostałym w ramach ograniczonej pierwotnej gwarancji klienta, a okres gwarancyjny nie zostanie przedłużony. Firma ViewSonic® oferuje bez gwarancji oprogramowanie stron trzecich, czy to dostarczany wraz z produktem lub zainstalowany przez klienta, montaż nieautoryzowanych części sprzętowy lub podzespołów, np. lampy do projektora. Przejdź do: rozdział „Co nie jest objęte gwarancją”).

Jak długo obowiązuje gwarancja:
Na monitory ViewSonic® jest udzielana gwarancja na okres od 1 do 3 lat, w zależności od kraju zakupienia, na wszystkie części, włącznie ze źródłem światła oraz na robociznę, która obowiązuje od daty zakupu przez pierwszego nabywcę.

Kogo chroni gwarancja:
Ta gwarancja jest ważna wyłącznie dla pierwszego nabywcy.

Co nie jest objęte gwarancją:

 • Żaden produkt ze zniszczonym, zmodyfikowanym albo usuniętym numerem fabrycznym.
 • Uszkodzenia, pogorszenie jakości albo awaria spowodowana przez:
 • Wypadkiem, niewłaściwym używaniem, zaniedbaniem, wodą, wyładowaniem atmosferycznym, albo innymi siłami natury, nieautoryzowaną modyfikacją produktu albo nieprzestrzeganiem instrukcji dostarczonych z produktem.
 • Naprawy lub próby napraw wykonywanych przez kogokolwiek bez upoważnienia firmy ViewSonic®.
 • Uszkodzenia lub utrata programów, danych, bądź wymiennych nośników pamięci.
 • Normalnym zużyciem.
 • Usunięciem lub instalacją produktu.
 • Oprogramowane lub utrata danych w wyniku naprawy lub wymiany.
 • Wszelkich uszkodzeń produktu podczas dostawy.
 • Przyczyny zewnętrzne, np. fluktuacje prądu elektrycznego lub awarie.
 • Używaniem materiałów eksploatacyjnych lub części, które nie spełniają specyfikacji ViewSonic.
 • Nieprzestrzeganie przez właściciela zasad wykonywania okresowych konserwacji opisanych w niniejszym Podręczniku użytkownika.
 • Wszelkimi innymi przyczynami, nie powiązanymi z defektem produktu.
 • Uszkodzenia spowodowane przez statyczne (nieruchome) obrazy wyświetlane przez dłuższy czas (określane również wypalaniem obrazu).
 • Oprogramowanie - dostarczane wraz z produktem lub instalowane przez klienta oprogramowanie stron trzecich.
 • Sprzęt/akcesoria/części/podzespoły –montaż niezatwierdzonego sprzętu, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych lub podzespołów, np. lamp do projektora.
 • Uszkodzenia powłoki na powierzchni monitora lub jej niewłaściwe użytkowanie poprzez czyszczenie niezgodnie z zasadami opisanymi w tym Podręczniku użytkownika.
 • Koszty serwisowe wynikające z usuwania, montażu i konfiguracji, w szczególności montaż naścienny produktu.

Jak uzyskać serwis:

 • W celu uzyskania informacji na temat napraw serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji należy skontaktować się z obsługą klienta firmy ViewSonic® (należy przejść nastronę „Obsługa klienta”). Należy podać numer seryjny produktu.
 • Aby uzyskać świadczenie gwarancyjne należy dostarczyć: (a) Oryginalny dowód sprzedaży z datą sprzedaży, (b) imię i nazwisko, (c) adres, (d) opis problemu oraz (e) numer seryjny produktu.
 • Produkt należy zanieść lub wysłać w oryginalnym opakowaniu po opłaceniu kos ztów do autoryzowanego punktu serwisowego ViewSonic® lub bezpośrednio do firmy ViewSonic®.
 • W celu uzyskania dodatkowych informacji lub nazwy najbliższego punktu serwisowego firmy ViewSonic® należy skontaktować się z firmą ViewSonic®.

Ograniczenie dorozumianych gwarancji:
Nie zapewnia się żadnych gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych, wykraczających poza zamieszczony tu opis, włącznie z dorozumianą gwarancją przydatności handlowej i dopasowania do określonego celu.

Wyłączenia szkód:
Odpowiedzialność firmy ViewSonic® jest ograniczona do kosztu naprawy lub wymiany produktu. Firma ViewSonic® nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku::

 • Szkody wyrządzone w stosunku do innego mienia, spowodowane przez usterki wyrobu, szkody polegające na niewygodzie, niemożności użytkowania wyrobu, stracie czasu, zysków, możliwości gospodarczych, dobrego imienia, zakłóceniu stosunków gospodarczych lub na innej stracie handlowej, nawet jeżeli firma Viewsonic została powiadomiona o możliwości takich szkód.
 • Wszelkie inne szkody przypadkowe, wtórne lub określone inaczej.
 • Wszelkie roszczenia dowolnej strony trzeciej wobec klienta.
 • Naprawy lub próby napraw wykonywanych przez kogokolwiek bez upoważnienia firmy ViewSonic®.

Skutki prawa stanowego:
Niniejsza gwarancja nadaje klientowi określone uprawnienia i może on także posiadać inne. W niektórych stanach niedozwolone jest ograniczanie gwarancji domniemanych, ani też wyłączanie szkód dodatkowych i następczych, toteż powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do danego użytkownika.

Sprzedaż poza USA i Kanadą:
W celu uzyskania informacji na temat gwarancji i usług serwisowych dla produktów firmy ViewSonic® sprzedawanych poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą należy skontaktować się z firmą ViewSonic® lub lokalnym sprzedawcąViewSonic®.

Okres gwarancji na ten produkt w części kontynentalnej Chin (z wyłączeniem Hongkongu, Makao i Tajwanu) zależy od zasad i warunków określonych w Karcie gwarancyjnej.

W przypadku użytkowników z Europy i Rosji pełne informacje szczegółowe na temat gwarancji można znaleźć na: http://www.viewsonic.com/eu/ w zakładce „Wsparcie techniczne/Gwarancja”.