VG1655 快速鍵

From ViewSonic User Guide Database
tc:VG1655 Hot Keys
Jump to navigation Jump to search

快速鍵

螢幕顯示 (OSD) 選單關閉時,您可以使用控制面板按鍵快速存取特殊功能。

按鍵 說明
[◄] 按住此鍵可鎖定/解鎖 OSD 選單。

畫面上出現選單時,繼續按住該鍵 5 秒可鎖定/解鎖 OSD選單。

Monitor Hot Key OSD.png
[►] 按住此鍵可鎖定/解鎖 Power(電源)按鈕。

畫面上出現選單時,繼續按住該鍵 5 秒可鎖定/解鎖 Power(電源)按鈕。

Monitor Hot Key Power.png
[▲] 按住此鍵 5 秒鐘,可顯示/隱藏裝置開啟時的啟動畫面。
Monitor Hot Key Boot.png
[▼] 按住此鍵 5 秒鐘以開啟 DDC/CI 和 DDC/2B。