Revision history of "sv:Projector Maintenance"

sv:Projector Maintenance /
Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 02:46, 3 September 2020Rob.vsi talk contribs 1,905 bytes +1,905 Created page with "__NOTOC__ {{DISPLAYTITLE:Underhåll}} =Underhåll= ===Allmänna försiktighetsåtgärder=== * Se till att projektorn är avstängd och att strömkabeln är urkopplad från v..."