Инструкции за безопасност

From ViewSonic User Guide Database
bg:Monitor Safety Precautions
Jump to navigation Jump to search

Инструкции за безопасност

Моля прочетете следните Инструкции за безопасност преди да започнете даизползвате устройството.

 • Запазете това ръководство на потребителя на безопасно място за бъдещи справки.
 • Прочетете всички предупреждения и следвайте всички инструкции.
 • Трябва да седите на разстояние най-малко 18" (45 cm) от устройството.
 • Около устройството трябва да има свободно разстояние от най-малко 4" (10 cm), за да се осигури добра вентилация.
 • Поставете устройството на място с добра вентилация. Не поставяйте нищо върху него, което би попречило на разсейването на топлината.
 • Устройството да не се използва близо до вода. За да се намали риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на влага.
 • Избягвайте излъгване на устройството на пряка слънчева светлина или други източници на постоянна топлина.
 • Да не се инсталира в близост до каквито и да било източници на топлина като радиатори, вентилаторно отопление, печки или други устройства (включително усилватели), които може да увеличат температурата на устройството до опасни нива.
 • За почистване на корпуса отвън да се използва меко, сухо парче плат.
 • Възможно е екранът да се омазни, когато го докосвате.
 • Не докосвайте повърхността на екрана с остри или твърди предмети, защото това може да повреди екрана.
 • Когато местите устройството, внимавайте да не го изпуснете или ударите в нещо.
 • Не поставяйте устройството върху неравна или нестабилна повърхност. Устройството може да падне, което до доведе до нараняване или повреда.
 • Не поставяйте тежки предмети върху устройството или кабелите за свързване.
 • Ако има пушек, странен шум или мирис, незабавно изключете устройствотои се обадете на Вашия търговски представител или на ViewSonic®. Опасно е да продължавате да използвате устройството.
 • Не се опитвайте да заобикаляте указанията за безопасност на поляризиран или заземяващ щепсел. Поляризираният щепсел има две остри части, като едната е по-широка от другата. Заземяващият щепсел има две остри части и трета, заземяваща издадена част. Широката остра част и третата издадена част са за Ваша безопасност. Ако щепселът не влиза в контакта, трябва да се снабдите с адаптер. Не се опитвайте да вкарате щепсела в контакта със сила.
 • При свързване към електрически контакт НЕ отстранявайте заземяващата издадена част. Уверете се, че заземяващите издадени части НИКОГА НЕ СЕ ОТСТРАНЯВАТ.
 • Защитете захранващия кабел от настъпване или прещипване, особено при щепсела и в точката, където излиза от оборудването. Уверете се, че захранващият контакт се намира близо до оборудването, така че да има лесен достъп до него.
 • Само приставки/аксесоари, посочени от производителя.
 • Когато се използва етажерка, бъдете внимателни при преместването на етажерка и оборудването заедно, за да избегнете нараняване при преобръщането им.
 • Изключете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт, ако устройството няма да се използва дълго време.
 • Сервизното обслужване да се извършва от квалифициран сервизен персонал. Обслужване се изисква, когато оборудването е повредено по някакъв начин, например:
 • при повреда на захранващия кабел или щепсела;
 • при разливане на течност или попадане на предмети вътре в оборудването;
 • ако оборудването е било изложено на влага;
 • ако оборудването не работи нормално или е било изпускано
 • СЪОБЩЕНИЕ: СЛУШАНЕТО НА СИЛЕН ЗВУК ПРЕЗ СЛУШАЛКИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО УВРЕЖДАНЕ/ЗАГУБА НА СЛУХА. При използване на слушалки, регулирайте силата на звука до подходящо ниво. В противен случай е възможно увреждане на слуха.
 • СЪОБЩЕНИЕ: МОНИТОРЪТ МОЖЕ ДА ПРЕГРЕЕ И ДА СЕ ИЗКЛЮЧИ! Ако устройството се изключи автоматично, включете монитора отново. След рестартиране, променете разделителната способност на монитора и скоростта на опресняване. За повече информация вижте ръководството на потребителя на видеокартата.