Ограничена гаранция

From ViewSonic User Guide Database
bg:Monitor Limited Warranty
Jump to navigation Jump to search
Backtotop.svg

Ограничена гаранция

Дисплей ViewSonic®

Какво покрива гаранцията:
ViewSonic® гарантира, че продуктите няма да имат дефекти в изработката и материалите по време на гаранционния период. Ако продукт се окаже с дефект в материалите или изработката по време на гаранционния период, ViewSonic® може, по собствена преценка и като Ваша единствена корективна мярка, да поправи или смени продукта със сходен продукт. Продуктът или частите за замяна може да включват преработени или рециклирани части или компоненти. Поправеното или сменено оборудване или компоненти се покриват от баланса от оставащо време в оригиналната ограничена гаранция на потребителя. Гаранционният продукт няма да се удължава. ViewSonic® не предоставя гаранция за софтуера на трети лица, независимо дали е включен с продукта или инсталиран от клиента. Инсталиране на неразрешени хардуерни части или компоненти (напр. лампи на проектор). (Моля вижте: раздел "Какво изключва и не покрива гаранцията").

Колко дълго важи гаранцията:
Дисплеите ViewSonic® имат гаранция от 1 до 3 години в зависимост от държавата на закупуване, която важи за всички части, включително източника на светлина и за изработката, от датата на първоначалната покупка от потребителя.

Кого защитава гаранцията:
Тази гаранция важи само за потребителя, осъществил първоначалната покупка.

Какво изключва и не покрива гаранцията:

 • Всеки продукт, чийто сериен номер е бил заличен, променен или отстранен.
 • Повреда, влошаване или неизправност в резултат от:
 • Злополука, неправилна употреба, немарливост, пожар, вода, светкавица или други природни бедствия, неразрешена модификация на продукта или неспазване на инструкциите, предоставени с продукта.
 • Ремонт или опит за ремонт от лице, което не е оторизирано от ViewSonic®.
 • Повреда или загуба на програми, данни или отстраняема памет за мултимедия.
 • Нормално износване.
 • Отстраняване или инсталиране на продукта
 • Загуба на софтуер или данни по време на ремонт или замяна.
 • Повреда на продукта поради транспорта.
 • Външни за продукта причини, като промени в електричеството или неизправност.
 • Използване на консумативи или части, които не отговарят на спецификациите на ViewSonic.
 • Неизвършване от собственика на периодична поддръжка на продукта, както е посочено в Ръководство на потребителя.
 • Друга причина, която не е свързана с дефект на продукта.
 • Повреда, причинена от статични (неподвижни) изображения, показани продължително време (също известно като "прегаряне на образа").
 • Софтуер - софтуер на трети страни, включен в продукта или инсталиран от клиента.
 • Хардуер/аксесоари/части/компоненти - инсталация на неоторизиран хардуер, аксесоари, консумативи или компоненти (напр. лампи на проектор).
 • Повреда на или злоупотреба с покритието на повърхността на дисплея чрез неподходящо почистване, както е показано в Ръководството на потребителя на продукта.
 • Разходи за отстраняване, инсталиране и настройка, включително стенен монтаж на продукта.

Как да получите обслужване:

 • За информация относно получаване на гаранционно обслужване, свържете се с Обслужване на клиенти на ViewSonic® (вижте страницата "Обслужване на клиенти"). Трябва да въведете серийния номер на Вашия продукт.
 • За да получите гаранционно обслужване, трябва да предоставите: (а) касова бележка от датата на първоначалната продажба, (б) Вашето име, (в) Вашия адрес, (г) описание на проблема, (д) серийния номер на продукта.
 • Поставете продукта в оригиналната опаковка и го занесете или изпратете с предплатени пътни разходи на сервизен център на ViewSonic® или на ViewSonic®.
 • За допълнителна информация или името на най-близкия сервизен център на ViewSonic®, свържете се с ViewSonic®.

Ограничение на подразбиращите се гаранции:
Няма гаранции, ясни или подразбиращи се, които се простират отвъд описанието тук, включително подразбиращи се гаранции за продаваемост и пригоденост за дадена цел.

Изключване на повреди:
Отговорността на ViewSonic е ограничена до стойността на ремонта или смяната на продукта. ViewSonic® не носи отговорност за:

 • Повреда на друго имущество в резултат от дефекти в продукта, повреди заради неудобство, пропуснато използване на продукта, загуба на време, пропусната печалба, пропусната бизнес възможност, загуба на репутация, намеса в бизнес взаимоотношения или други комерсиални загуби, дори и вероятността за такива повреди да е била известна.
 • Други повреди, независимо дали случайни, следствени или други.
 • Искове към клиента от друга страна.
 • Ремонт или опит за ремонт от лице, което не е оторизирано от ViewSonic®.

Ефект на правото на държавата:
Тази гаранция Ви дава специфични законови права. Възможно е да имате и други права, които варират за различните държави. Някои държави не позволяват ограничения на подразбиращите се гаранции и/или не позволяват изключване на случайни или следствени повреди, така че ограниченията и изключенията може да не се отнасят до Вас.

Продажби извън САЩ и Канада:
За гаранционна информация и обслужване на продукти на ViewSonic®, продадени извън САЩ и Канада, свържете се с ViewSonic® или с Вашия местен търговец на ViewSonic®.

Гаранционният период на този продукт в континентален Китай (без Хонконг, Макао и Тайван) е обект на правилата и условията на Картата за гаранционна поддръжка.

За потребители в Европа и Русия, всички подробности относно гаранцията са налични на: http://www.viewsonic.com/eu/ под “Support/Warranty Information”.