Речник

From ViewSonic User Guide Database
bg:Monitor Glossary
Jump to navigation Jump to search

Речник

A | B | C| F | G | H | I | L | M | O | P | R | S |V | Y
Backtotop.svg
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои термини може да не са приложими за Вашия монитор.

A

Advanced DCR (Подобрен DCR)

Технологията на подобрен DCR автоматично открива сигнала на изображението и интелигентно управлява яркостта и цвета на подсветката, с цел подобряване на способността да се прави черното още по-черно при тъмна сцена и да се прави бялото още по-бяло в ярко осветена среда.

All Recall (Повторно извикване на всички)

Връща направените корекции обратно към фабричните настройки, ако дисплеят работи във фабричен Preset Timing Mode (Режим за тайминг с предварителни настройки), изброен в техническите характеристики на това ръководство.

Audio Adjust (Настройка на звука)

Регулира силата на звука, приглушава звука или превключва между различните входове, ако имате повече от един източник.

Auto Detect (Автоматично откриване)

Ако източникът на текущия входен не е сигнал, мониторът автоматично ще превключи на следващата опция за вход. Тази функция при някои модели е забранена по подразбиране.

B

Black Stabilization (Стабилизиране на черното)

Стабилизирането на черния цвят на монитора ViewSonic осигурява подобрена видимост и подробности чрез правенето на тъмните сцени по-ярки.

Blue Light Filter (Син светофилтър)

Регулира филтъра, който блокира високоенергийната синя светлина за по-комфортно зрително изживяване.

Brightness (Яркост)

Регулира нивата на фоновия черен цвят на екранното изображение.

C

Color Adjust (Настройка на цветовете)

Осигурява няколко режима на настройка на цветовете, за подпомагане регулирането на настройките на цветовете да отговарят на нуждите на потребителя.

Color Format (Цветови формат)

Мониторът може да открива автоматично цветовия диапазон на входящия сигнал. Вие можете ръчно да променяте опциите за цветовия диапазон, така че да отговарят на правилния цветови диапазон, ако цветовете не се показват правилно.

Color Space (Цветово пространство)

Позволява на потребителите да избират кое цветово пространство биха искали да използват за цветовия изход на монитора (RGB, YUV).

Color Temperature (Температура на цветовете)

Позволява на потребителите да избират специфични настройки за температурата на цветовете с цел по-нататъшно персонализиране на опита им при гледане на монитора.
Настройка по подразбиране на панела Оригинално състояние на панела
Panel Default (Настройка по подразбиране на панела) Режим на подразбиране на панела.
Bluish (Синкав) Задайте температурата на цветовете дабъде 9300K
Cool (Студен) Задайте температурата на цветовете дабъде 7500K.
Native (Изходен) Цветова температура по подразбиране. Препоръчва се за обща употреба.
Warm (Топъл) Задайте температурата на цветовете дабъде 5000K.
User (Потребителски) Персонализирани потребителски настройки.

Contrast (Контраст)

Регулира разликата между фона на изображението (ниво на черния цвят) и предния план (ниво на белия цвят).

F

FreeSync

Технологията FreeSync слага край на накъсаната игра и начупени кадри, замествайки ги с плавна без артефакти работа на монитора при буквално всякаква скорост на кадрите.

G

Game Mode (Режим игра)

Интегриране на геймърски дизайн на екранното меню, включително предварително калибрирани геймърски настройки FPS, RTS и MOBA. Всеки режим се персонализира функционално с тестване на игри и настройките се правят за комбинация от цветове и технология.

Gamma (Гама)

Позволява на потребителите ръчно да настройват нивото на яркостта за нивата от сивата скала на монитора.

H

HDR10 (High-Dynamic-Range)

Намалява цялостния контраст на дадена сцена, така че да се виждат детайлите в светлите места и сенките.

Hue (Нюанс)

Регулира оттенъка на всеки цвят (red (червено), green (зелено), blue (синьо), cyan (циан), magenta (магента) и yellow (жълто).

I

Information (Информация)

Показва режима на тайминг (входен видеосигнал), който идва от графичната карта в компютъра, номера на течнокристалния модел, серийния номер и адреса на уебсайта на ViewSonic®. Вижте ръководството на потребителя на Вашата видеокарта за инструкции относно промяната на разделителната способност и скоростта на опресняване (вертикална честота).

Input Select (Избор на вход)

Превключва между различните опции за вход, налични за монитора.

L

Low Input Lag (Ниско забавяне на въвеждането)

ViewSonic® предлага ниско забавяне при въвеждане, използвайки редуктор за процеса за дадения монитор, който понижава латентността на сигнала. В подменюто Low Input Lag (Ниско забавяне на въвеждането) можете да изберете съответната скорост за вашето желано използване от опциите.

M

Manual Image Adjust (Ръчно настройване на изображението)

Показва менюто менюто Manual Image Adjust (Ръчно настройване на изображението). Може ръчно да зададете разнообразни настройки на качеството на изображението.

Memory Recall (Възстановяване на настройките на паметта)

Връща направените корекции обратно към фабричните настройки, ако дисплеят работи във фабричен режим за тайминг с готови настройки, изброен в „Спецификации“ на това ръководство.
ЗАБЕЛЕЖКА:
  • (Изключение) Това управление не оказва влияние върху промените, направени с настройка „Language Select (Избор на език)“ или „Power Lock (Блокиране на захранването)“.
  • Memory Recall (Извличане от паметта) представлява фабричните конфигурация и настройки на дисплея по подразбиране. Memory Recall (Извличане от паметта) е настройката, в която продуктът отговаря на изискванията на ENERGY STAR®. Евентуални промени на фабричните конфигурация и настройки по подразбиране ще променят консумацията на енергия и може да я увеличат над ограничението, необходимо за съвместимост с ENERGY STAR®, както е приложимо. ENERGY STAR® е набор от правила за икономия на енергия на U.S. Environmental Protection Agency (Агенция за защита на околната среда на САЩ). ENERGY STAR® е съвместна програма на U.S. Environmental Protection Agency и U.S. Department of Energy (Министерство на енергетиката на САЩ), която помага на всички ни да пестим пари и защитава околната среда чрез енергийно ефективни продукти и практики.

O

Overscan (Запълване на екрана)

Отнася се до изрязано изображение на екрана на Вашия монитор. Настройка на Вашия монитор, където филмовото съдържание се увеличава, така че да не виждате най-външните ръбове на филма.

P

PIP (Picture-in-Picture)

Разделя екрана на две части, основен прозорец и вложен прозорец. Потребителят може да посочи източник на входен сигнал за всеки екран.

PIP Swap (обмен)

Това разменя източника на главното изображение с източника на подизображението.

R

Recall (Повторно извикване)

Възстановява първоначалните настройки ViewMode на монитора.

Resolution Notice (Заб. по разделителната способност)

Забележката казва на потребителите, че текущата разделителна способност на гледане не е правилната изходна разделителна способност. Тази забележка ще се появи в прозореца за настройки на дисплея, когато настройвате разделителната способност на дисплея.

Response Time (Време на реакция)

Създава плавни изображения без черти, размазване и двойни образи. Ниското време на реакция е перфектно за по-голямата част игри със силно интензивна графика и осигурява изумително визуално качество, докато гледате спортни състезания или филми с много екшън.

S

Saturation (Наситеност)

Настройва дълбочината на цвета за всеки цвят (red (червен), green (зелен), blue (син), cyan (циан), magenta (магента) и yellow (жълт)).

Setup Menu (Меню за настройка)

Задава настройките на менюто на екранното меню. Много от тези настройки могат да активират известяванията на екранното меню така, че на потребителите да не им се налага да отварят повторно менюто.

Sharpness (Рязкост)

Регулира качеството на изображението на монитора

V

ViewMode (Режим на преглед)

Уникалната функция ViewMode (режим на преглед) на ViewSonic предлага предварителните настройки Game (Игра), Movie (Филм), Web (Интернет), Text (Текст), MAC и Mono (Моно). Тези предварителни настройки са специално създадени да осигуряват оптимизирано качество за гледане на различни приложения на екрана.

Y

YUV Color Space (Цветово пространство YUV)

Цветовото пространство YUV се използва за цветни изображения и обработка на видео, като се вземат предвид свойствата на човешкото око, което позволява хроматични компоненти с намалена пропускателна способност без изкривяване на възприятието.